Ordningsregler


Information om trivsel och ordning

Från A till Ö

Akut skada

Vid akuta problem, som innebär fara för person eller risk för byggnaden t.ex vattenläckage eller strömavbrott, finns jourtjänst dygnet runt tel. 08-18 70 00.

Avgift och hyra


Avgiften och hyra betalas månadsvis i förskott. Om något inte stämmer på dina avgifts- eller hyresavier kontakta SBC kundtjänst på telefon: 0771-722 722 (vardagar 07.00 – 21.00).

Andrahandsuthyrning

Styrelsens policy är att tillåta andrahandsuthyrning i högst ett år. Skriftlig ansökan med angivande av tidsrymd och namn på andrahandshyresgästen ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före tänkt startdatum. Styrelsen prövar en ansökan i enlighet med föreningens policy. Som andrahandsuthyrning räknas även upplåtelse eller utlåning utan hyra till släkting eller familjemedlem.

Balkonger
Flera av lägenheterna i föreningen har balkonger. Tänk på att placera eventuella blomlådor innanför balkongräcket. Se även till att balkongdörrarna är ordentligt stängda, för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd eller snösmältning.

Balkongerna får inte användas för:
·         Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
·         Skakning av mattor, sängkläder m.m.
·         Grillning

Brandvarnare

Varje bostadsrättsinnehavre och hyresgäst ansvarar för att det finns en fungerande brandvarnare i lägenheten.

Barnvagnar

Tyvärr finns det inte något rum för barnvagnar. Barnvagnar måste förvaras i lägenheten eftersom brandmyndigheten inte tillåter att dessa står i trapphuset.

Cyklar

Det finns cykelrum i källaren.

 

El

Från våningsplan två och uppåt finns endast FAS 1 el installerat i lägenheterna. På grund av brandrisken i elstigarna får inte el-spisar utnyttjas i dessa lägenheter utan endast gasspisar.  

Felanmälan

Föreningen har avtal med SBC som står för förvaltning av vår fastighet. Fel anmäls till SBC Kundtjänst, vardagar 07.00 – 21.00 på telefon 0771 – 722 722 eller per e-post kundtjanst@sbc.se Innan ni kontaktar SBC bör ni om möjligt ta kontakt med någon i styrelsen. Observera, kostnader inom bostadsrättsinnehavarens ansvarsområde ansvarar bostadsrättsinnehavaren för.

Försäkringar

Fastigheten är försäkrad hos if Skadeförsäkringar. Fastighetsförsäkringen reglerar dock inte skador på din egendom. Om vatten till exempel skadar din lägenhet eller dina möbler får du själva betala skadorna. Du bör alltså teckna en egen hemförsäkring med ett så kallat bostadsrättstillägg.

Försäljning

Kontakta styrelsen i god tid om du planerar att sälja din lägenhet. Detta för att styrelsen ska hinna ta fram information som mäklaren, om sådan anlitas, vill ha för försäljningen, samt för att klargöra att det inte finns några ouppklarade frågor mellan medlemmen och föreningen.

Säljaren måste informera i första hand mäklaren om sådan anlitas, men senare även köparen om stadgar, ordningsregler och regler för ombyggnad och eller reparationer. Det är dock viktigt att känna till att föreningen inte kan ansvara för information som du självständigt överlämnar till en ny medlem.

Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen
innan inflyttning får äga rum. För att detta ska vara möjligt behöver styrelsen en medlemsansökan, kopia av överlåtelseavtalet, personnummer och kontaktuppgifter till köparen (detta brukar handläggas av mäklaren). Styrelsen genomför en kreditkontroll på köparen.

Förråd

Personliga tillhörigheter får endast förvaras i förråden. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden.

Gemensamma kostnader

Kostnader för el i gemensamma utrymmen i fastigheten och vatten till hela fastigheten betalas av alla hyresgäster och bostadsrättsinnehavare gemensamt och ingår i hyra respektive månadsavgift. Tänk på miljön och den gemensamma ekonomin. Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar.

Grillning

Grillning är inte tillåtet vare sig på balkongerna eller på takterrassen.

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten.

Information

Styrelsen informerar om aktuella frågor i första hand via e-post (för dem som har), brev i brevlådan och anslag i trapphuset. Anmäl din e-postadress (om du har en) till styrelsen.

Ljud

I vår fastighet är det relativt lyhört. Det kommer aldrig att kunna vara helt tyst, därför är varje enskild boendes hänsyn viktig. Visa framför allt hänsyn före klockan 07.00 på morgonen och och före 09.00 på helgerna efter 22.00 på kvällarna. Tänk på att fotsteg, ljud från TVn och stereon samt tvätt- och diskmaskiner kan upplevas som störande för lägenheten under. Om du planerar att ha fest är det bra om du informerar dina grannar om detta.

Nycklar

Om du vill kopiera nyckeln som går till porten, tvättstugan och källaren, kontakta styrelsen.

Ordningsregler

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo
kvar i föreningen. Förseelser som är av stor betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan leda till uppsägning. Först måste dock styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Renoveringar

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp
eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock alltid styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum osv. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Ventilationssystemet får inte förändras, det är därför inte tillåtet att installera direktverkande köksfläkt eller s.k. paxfläkt utan tillstånd. Sådana installationer förstör ventilationen för grannarna.

Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång och renoverar! Alla överenskommelser med styrelsen skall vara skriftliga och undertecknade för att vara giltiga.

Bostadsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild försäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme. Tänk på att anlita auktoriserade firmor för renoveringen.

Vid alla arbeten skall trappor, hiss och entréplan skyddas.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du renoverar. Bullerstödande arbeten får endast ske efter klockan 07.00 på vardagar och efter klockan 09.00 på helgdagar och bör avslutas i rimlig tid på kvällen.

Sopor

På entréplanet finns ett soprum för hushållssopor. Se till att dina hushållssopor är väl förpackade i små soppåsar(vi vill undvika problem med råttor). Det är förbjudet att stoppa stora sopsäckar i sopkärlen.


Endast hushållssopor får kastas i soprummet! Detta innebär att följande EJ är tillåtet att lämna där, varken i säck eller på golv: 

  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar 
  • Tidningar/Returpapper 
  • Elektronik/Apparater
  • Giftiga eller brandfarliga ämnen/färgrester

http://www.ftiab.se/hushall/sorterasahar/vadarvad.4.405877db1168b3d892a8000885.html

Två stycken återvinningsstationer finns 50 meter respektive 150 meter från porten. Andra sorters grovsopor kan lämnas enligt Stockholm stads hemsida:
http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/


Respektera reglerna för sophantering och följ anvisningar som finns anslagna i soprummet!

Styrelsearbete

Styrelsens uppgift är att med stöd av SBC ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som årsmötet fattar.  Men det är viktigt att veta, och tänka på, att styrelsen inte är vaktmästare i fastigheten, utan alla borättsinnehavare förväntas ta ansvar för den dagliga tillsynen i huset.

Vid årsmötet utses medlemmarna i styrelsen. Innan dess har en valberedning tagit fram förslag på ledamöter. Ju fler som vill vara med och påverka och ta hand om vår förening desto bättre. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller valberedningen om du vill vara med.

Städning

Trappstädning sker genom personal som städfirman Wassblom anlitat. Behov av städning av allmänna utrymmen i övrigt till exempel gården kan aktualiseras och genomföras av föreningsmedlemmarna gemensamt. Det är viktigt att så många som möjligt är med och hjälper till. Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla fastigheten i så bra skick som möjligt.

Säkerhet

Det ligger i allas intresse att vi håller en hög säkerhetsnivå och därmed kan känna oss trygga i vår fastighet. Därför måste vi hjälpas åt att hålla uppsikt.

Se till att porten ut mot gatan går igen ordentligt och inte ställs upp utan bevakning, släpp inte in någon obekant och var restriktiv med att lämna ut portkoden. Om du anlitar hantverkare är det viktigt att se till att de följer våra säkerhetsbestämmelser.

Om du upptäcker att något som påverkar säkerheten inte är som det ska, t.ex. att lås är ur funktion, kontakta styrelsen omgående. Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre period, om det skulle uppstå t.ex. en vattenskada eller dylikt. Det är även ett sätt att samverka för att öka säkerheten i huset.

Tvättider


Alla dagar                           8.00    -   12.00
                                          12.00  -   16.00
                                          16.00  -   20.00

Bokad tvättid måste tas i anspråk senast en halv timme efter den bokade tidens början.

Årsmöte

Föreningen har årsmöte en gång om året. På årsmötet avrapporteras det gångna året, större frågor som rör föreningens ekonomi och boende miljön i fastigheten. Det är viktigt att så många som möjligt deltar i årsmötet därför att vi genom föreningen faktiskt har en möjlighet att påverkar vad som händer, men också ett gemensamt ansvar att förvalta vår fastighet.

Öppna spisar

För närvarande råder eldningsförbud i öppna spisar som finns i en del lägenheter. Styrelsens avsikt är att eldning ska möjliggöras efter renovering av rökkanalerna.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar